назад

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Кои сме ние?
„Мания Тийм“ ЕАД е притежател и франчайзодател на търговската марка „Mania”. Ние Ви предоставяме нашите услуги съвместно с дружества -
франчайзополучатели, които са лицата, на които първоначално предоставяте своите лични данни с цел издаване на Mania VIP Card и участие в Mania VIP Club. 
„Мания Тийм“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202273925, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ЗПЗ, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет.2, имейл адрес: info@maniateam.bg, телефон: 0700 33 930 и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
С това  Уведомление за защита на личните данни „Мания Тийм“ ЕАД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.


Как да се свържете с нас?
Адрес: гр. Варна, ЗПЗ, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет.2, тел. 0700 33 930, имейл адрес: info@maniateam.bg


„Мания Тийм“ ЕАД  уважава поверителността на личните Ви данни.
Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, предоставени от Вас при попълване на електронен Формуляр за съгласие с цел заявяване на Mania VIP Card и участие в Mania VIP Club, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.


Какво представлява Уведомлението за защита на личните данни?
Това уведомление има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Мания Тийм“ ЕАД  (наричано оттук нататък „Мания Тийм“) при заявяване на Mania VIP Card (клиентска карта, специално създадена за нашите лоялни клиенти) и участие в Mania VIP Club, включително:
 •  Какви лични данни събираме за Вас?
 •  Каква е целта на тяхното събиране?
 •  За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 •  С кого споделяме Вашите лични данни?
 •  Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност и уведомление?
 •  Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?


Какво са лични данни? 
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Така например непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон или имейл адрес. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, номер на лична карта и др.


Какви лични данни събира Мания Тийм за Вас, за да Ви предостави Mania VIP Card и участие в Mania VIP Club?
„Мания Тийм“ ЕАД, ЕИК 202273925 и ,,Мания Онлайн“ ЕООД, ЕИК 204847429 принадлежат към обща корпоративна група. 
„Мания Тийм“ и „Мания Онлайн” използват съвместна база данни, съдържаща лични данни на клиенти на двете дружества.
За да Ви предостави ефективен достъп до своите продукти/услуги, a именно Mania VIP Card и Mania VIP Club, Мания Тийм събира следната информация от Вас:
 • име и фамилия
 • пол
 • рождена дата
 • населено място
 • имейл адрес за регистрация
 • подпис
В случай че желаете да получавате информация и реклама за актуални промоции, събития, услуги, игри с награди и анкети в магазини Мания и в онлайн магазина на „Мания Онлайн“ ЕООД, имате възможност да предоставите доброволно и следните лични данни:
 • мобилен номер


На какво основание Мания Тийм обработва личните Ви данни?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни. 
Мания Тийм събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание и в тази връзка да Ви предостави отстъпка/и чрез използването на Mania VIP Card и Mania VIP Club.
Мания Тийм събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването, което включва извличането на информация за маркетингови цели, получаване на рекламни бюлетини, анкети, участие в статистически проучвания и др. 
Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш магазин и попълване на Формуляр за съгласие.
Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено без да посочвате причина, като посетите някой от нашите магазини или изпратите  имейл до info@maniateam.bg, или изпратите писмено уведомление за оттегляне на адрес:  гр. Варна, ЗПЗ, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет.2.
Мания Тийм обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения.
Мания Тийм може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.


За какви цели събираме Вашите лични данни?
Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 •  За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови продукти и услуги на „Мания Онлайн“ ЕООД и „Мания Тийм“ ЕАД;
 • За да анализираме Вашите данни с оглед изготвяне на вътрешни статистически проучвания.
В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим продуктите „Mania VIP Card“ и „Mania VIP Club“, към които имате интерес.


По какъв начин обработваме личните Ви данни? 
За да предостави Mania VIP Card и участие в Mania VIP Club, Мания Тийм обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата и семейна идентичност по следните начини:
 • чрез попълване от Ваша страна на електронен Формуляр за съгласие, който Ви се предоставя от служители на Мания Тийм. Формулярите се предоставят и попълват на таблетите в магазините ни и на адрес
www.maniastores.bg;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на Формуляр за съгласие в електронен вид.


Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?
В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен. 
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срока, който ни е необходим, за да изпълним задълженията си към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, съдържащи личните Ви данни. 


На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?
Мания Тийм се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица освен когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас. 


Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?
Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни; 
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.
Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.


Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
 • Правото на достъп до личните данни, които Мания Тийм обработва за Вас и правото да получавате копие от тях; 
 • Право да искате от Мания Тийм коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като попълните електронен Формуляр за съгласие или изпратите имейл на
info@maniateam.bg;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни от Мания Тийм, в случай че са налице условията за това;
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг, като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като изпратите имейл на info@maniateam.bg или като изпратите писмено уведомление на следния адрес: гр. Варна, ЗПЗ, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет.2;
 • Правото, когато пожелаете да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, например за маркетинг, като изпратите имейл до info@maniateam.bg или като изпратите писмено уведомление на следния адрес: гр. Варна, ЗПЗ, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет.2;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.
Можете да упражните правата си и чрез депозиране на жалба до Комисия за защита на личните данни или до компетентния български съд в случай на неправомерно използване на Вашите лични данни.


Промени в Уведомлението за защита на личните данни
Ще имате възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни, като поставим съобщения в магазините ни и на уеб порталите на Мания Тийм.